Juriidiline informatsioon

 

Üldine
Veebilehekülg ja broneerimissüsteem (koos, "veebileht") on omatud Zodiac Europe Limitedi poolt, kes opereerib nime all Budget Renta Car of 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE United Kingdom. Kui üldistes tingimustes ja kokkulepetes on kasutatud "Meie" , siis selle all tuleb mõista Budget-it kui ettevõtet.
Seda veebilehte kasutades olete andnud nõusoleku järgida veebilehe kasutamislepingus olevaid tingimusi. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis ei ole teil lubatud seda veebilehte kasutada.

Broneerimine sellel lehel
Broneering (kas kinnitatud või mitte) ei ole iseenesest lepinguks sõiduki saamisel. Leping sõlmitakse rentimise algusest ja lepingu tingimused tulenevad asukohariigi seadusandlusest. 

Andmekaitse
Isiklikud andmed, mida te meile annate, kui te kasutate sede veebilehte, kasutatakse järgides meie privaatuspoliitikat.

Broneerimissüsteemi kasutamine
Selle veebilehe broneerimissüsteemi on lubatud kasutada ainult broneerimiseks nii teile kui ka teistele teiega reisivatele isikutele. Lubatud ei ole oletuslik või vale broneering. Selle tingimuse mittetäitmine toob kaasa ligipääsu keelu meie süsteemile.

Intellektuaalne omand
Kõik kaubamärgid, autoriõigused, andmebaasi õigused ja teised intellektuaalsed varalised õigused, samuti sellel veebilehel kasutatud tarkvara kood (kaasa arvatud veebilehe planeerimine ja kujundus) on meie intellektuaalne omand või kasutusel litsentsi alusel. Ilma meie kirjaliku loata ei tohi keegi kopeerida, parandada, muuta, avaldada, teadvustada, levitada, müüa või materjale üle kanda, kas osaliselt või terviklikult sellelt veebilehelt või seosesolevalt tarkavaralt. Selle veebilehe sisu võib trükkida või kopeerida ainult isiklikuks kasutamiseks.

Lubatud kasutamine
Te võite kasutada meie veebilehte ainult järgides üldiseid tingimusi, samuti järgides seadusandlust, mis on kehtiv riigis, milles te asute.

Te nõustute kindlalt, et te ei:

  • postita, edasta või levita informatsiooni sellel veebilehel või selle veebilehe kaudu, mis võib olla ohtlik, ebatsensuurne, laimav või muul moel õigusvastane.
  • kasuta seda veebilehte mingil eesmärgil mis kahjustaks kellegi teise huve
  • teosta lubamatuid, pettuslikke või valesid broneeringuid
  • kasuta tarkvara või riistvara, mille eesmärgiks on häirida selle veebisüsteemi funktsionaalsust, kaasaarvatud faile, mis võivad sisaldada viiruseid või korrupteeritud andmeid, üleslaadimist.
  • moonuta, muuda või häiri selle veebilehe esilehte, ega tarkvara koodi.
  • tee midagi, mis võib põhjustada meie veebiserverile või seotud infrastruktuurile ülemäärast koormust.
  • sisene või ürita siseneda meie arvutivõrku mistahes meetodil
  • kasuta meie broneeringuüsteemi viisil, mis takistaks broneeringusüsteemi kasutamist teiste isikute poolt.

Välistamata meie teisi õigusi on meil õigus:

  • tühistada teie broneering, ilma teile teatamata
  • keelata teil sisenemise meie veebikeskkonda, kui me usume, et te olete rikkunud üldisi tingimusi ja kokkuleppeid.

Veebilehe muudatused
Me võime täiustada või muuta informatsiooni, teenuseid, tooteid ja teisi andmeid selle veebilehega seoses, samuti võime selle veebilehe kinni panna ilma ette teatamata. Me võime alati muuta oma üldtingimusi ja need muudatused on effektiivsed viivitamatult, kui need on veebilehele üles pandud. Oma edasise veebilehe kasutusega olete andnud nõusoleku üldtingimuste muutmise suhtes.

Lingid teistele veebilehtedele
See veebileht võib sisaldada linke teistele interneti lehekülgedele. Me ei ole nende veebilehtedega seotud ja ei vastuta nendes esitatud informatsiooni, materjali, toodete või teenuste tõepärasuse ja kvaliteedi eest. Nende viidatud lehtede külastamine ja kasutamine on teie enda vastutusel.

Interneti e-post
Läbi interneti kirja saatmine ei ole täielikult turvaline, kuna need on krüpteerimata kujul võimalik lugeda, kiri võib saada rikutud või kaduma minna. Sellel põhjusel ei saa me vastutada kirjade tervikluse ja konfidentsiaalsuse eest , mis on saadetud internetiga - ei olene kas meie oleme teile midagi e-postiga saatnud või teie meile.

Representatsiooni välistamine
Me ei garanteeri ega väida, et sisenedes meie veebilehele, ei või tekkida probleeme ühenduses või et veebilehel kättesaadav informatsioon , andmed või tarkvara, millele pääseb ligi läbi meie veebilehe, ei sisalda viirusi, troojalasi või muud pahavara.

Turvalisus
Me võtame kasutusele kõik mõistlikud meetemed, et see informatsioon, mis te saadate meie broneerimislehele on konfidentsiaalne ja kaitstud volitamata juurdepääsu eest, kuid me ei garanteeri seda ja me ei vastuta kui on toimunud volitamata juurdepääs.

Vastutuse piiramine
Me ei vastuta ühegi suunatud, kaudse, erilise, karistava, iseloomuliku või suure kaotuse või mis tahes kahju eest, mis võib tekkida seoses selle veebilehe või viidatud veebilehtede külastamise või kasutamisega. Kaasaarvatud igasugune kasumi kaotamine.

Mitte miski nendes üldistes tingimustes ja kokkulepetes ei välista, ega piira, meie õiguslikku vastutust kui on tegu surma või kehavigastusega, mis on põhjustatud hoolimatusest pettuse teel.

Garantii tingimused
Informatsioon, teenused ja materjalid, mis on avaldatud sellel veebilehel, võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigasid. Informatsiooni muudetakse sellel lehel aeg-ajalt. Me võime teha parandusi ja/või muutusi sellele veebilehele alati.

Me ei väida, et informatsioon, teenused või materjalid, mis on selle veebilehel, on sobivad teile. Kõik informatsioon, tooted ja teenused on ilma mingi garantiita. Seadusega lubatud piirini me keeldume andmast garantiid informatsioonile, teenustele ja materjalidele, kaasa arvatud müügigarantiid ja tingimusi.

Hüvitustasu
Te nõustute kahjutasu maksma, kaitsma meid vastutuse ja kulude eest, mis võivad tekkida kui te rikute üldiseid tingimusi ja kokkuleppeid.

Muu
Need üldtingimused ja kokkulepped sisaldavad kõiki meie lepingu tingimusi selle veebilehega seoses. Teised kirjalikud või suulised tingimused (k.a. brošüürid või reklaamid meie poolt avaldatud) ei ole osa sellest.

Selle veebilehe kasutamine, igasugune materjal sellel lehel ja üldtingimused on kooskõlas Eesti seadustega.

Avis Budget Grupi digitaalse kujunduse autoriõiguse teave
Automotive Images, Copyright 2000-2016, izo, Inc. Kõik õigused reserveeritud. Käesoleval saidil sisalduvad automotive pildid, mis kuuluvad äriühingule izmo, Inc. on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelise autoriõiguse seaduse alusel. Nende piltidega tutvumine ja kasutamine on piiratud eraldi litsentsilepingu tingimustega. Selliste kujutiste omavoliline kasutamine, reprodutseerimine, levitamine, salvestamine või muutmine on rangelt keelatud.